Papers & Presentations

— ENGLISH —

Base types – Things you have to know!

— POLISH —

(PL) Master Thesis – Application for demonstration of modern graphical effects used in realistic real-time simulations
(Aplikacja do demonstracji efektów graficznych współcześnie stosowanych w realistycznych symulacjach czasu rzeczywistego)
Paper

(PL) WGK 2012 – Hardware tessellation techniques for smoothing and detailing 3D models
(Techniki sprzętowej teselacji do wygładzania i uszczegóławiania modeli trójwymiarowych)
Article,
Presentation – extended version (with displacement cracks solution)